Our DPOs

   
  Muhammad Faisal Rana (PSP)  
  Dec 2014 - Till Date  
     
Babar Bakhat Qurashi (PSP)   Raja Basharat Mehmood
Aug 2013 - Dec 2014   Apr 2013 - Aug 2013
     
Dr. Haider Ashraf (PSP)   Usman Akram Gondal (PSP)
Dec 2013 - Apr 2013   Jul 2012 - Dec 2012
     
Dr. Muhammad Abid (PSP)   Muhammad Azim Arshad (PSP)
Apr 2011 - Jul 2012   Jul 2010 - Jun 2011
     
Bilal Siddique Kamyana (PSP)   Rana Muhammad Iqbal Khan (PSP)
Apr 2009 - Jul 2010   Mar 2009 - Apr 2009
     
Bilal Siddique Kamyana (PSP)   Ehsan Sadiq (PSP)
Oct 2008 - Mar 2009   Jun 2008 - Oct 2008
     
Mirza Faran Baig (PSP)   Dr. Usman Anwar (PSP)
Dec 2006 - 2008   Jun 2006 - Dec 2006
     
Malik Tahir Mehmood   Dr. Jamil Ahmad (PPM, PSP)
Sep 2005 - Jun2006   May 2005 - Sep 2005
     
Zafar Abbas Bukhari (PSP)   Kunwar Shahrukh (PSP)
Oct 2003 - May 2005   Aug 2003 - Oct 2003
     
Muhammad Aslam Tareen (QPM, PPM, PSP)   Shahid Iqbal (PSP)
Jul 2002 - Aug 2003   Mar 2002 - Jul 2002
     
Capt. (Retd.) Muhammad Amin (PSP)    
Jan 2001 - Feb 2002